Uddannelsesudvalget

Politikker for Danske Anlægsgartneres Uddannelsesudvalg

GENERELT:
Danske Anlægsgartnere prioriterer en veluddannet arbejdsstyrke højt.

Foreningen opfatter uddannelse som et vigtigt instrument til at sikre fagets vækst. Danske Anlægsgartneres uddannelsesudvalgs opgave er derfor at være instansen, der arbejder for foreningens interesser på uddannelsesområdet. Som sådan er udvalget ansvarlig i forhold til Danske Anlægsgartneres Hovedbestyrelse. Foreningens målsætninger på uddannelsesområdet søges dels virkeliggjort via arbejde på lokalt dels på overordnet plan. Opretholdelsen af et fagligt udvalg (for anlægsgartneri) er i begge tilfælde forudsætningen for, at målet kan nås.

KONKRET:
Danske Anlægsgartnere anser de store uddannelsesinstitutioner læs: Tekniske skoler samt AMU-centre som de bedste midler til at sikre fagets fremtidige beståen og gode omdømme. Alle lokale uddannelsesrepræsentanter samt bestyrelsesmedlemmer udpeges af og refererer til Danske Anlægsgartneres uddannelsesudvalg. Det opfattes som særdeles vigtigt, at foreningens medlemsvirksomheder i et tilstrækkeligt antal kan tilbyde elever et fagligt set udbytterige praktikophold. Uddannelsesudvalget ser det derfor som sin primære opgave at indstille besigtigere til det faglige udvalg samt repræsentanter til uddannelsesudvalg og bestyrelser på skoler. Møder og seminarer for repræsentanter og besigtigere arrangeres i fornødent omfang.

Danske Anlægsgartnere arbejder primært via medlemsskab af Det Faglige Udvalg for Anlægsgartneri og her i samarbejde med overenskomstparten Fagligt Fælles Forbund - 3F - for at erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser til stadighed opfylder samtidens fordringer om kunnen og kompetence. Sekundært benyttes organisationer som Håndværksrådet og Dansk Arbejdsgiverforening til at nå Danske Anlægsgartneres mål.

Uddannelsesudvalget anbefaler:

  • at medlemsvirksomhederne udnytter sine fulde kapaciteter  m.h.t. at uddanne elever
  • at medlemsvirksomhederne løbende efteruddanner faglærte såvel som ufaglærte af alle kategorier
  • at medlemsvirksomhederne styrkes ledelsesmæssigt ved brug af f.eks. teknologuddannede
  • at den enkelte medlemsvirksomheds ledelse på alle niveauer engagerer sig i uddannelsesmæssige spørgsmål og påtager sig et uddannelsesmæssigt ansvar.

Medlem af udvalget er:

Michael Dall (formand), mail: md@svenbech.dk

Robert Hein, mail: robert@greenwork.dk

Ejvind Røge (sekretær), mail: er@dag.dk

 
Danske Anlægsgartnere   -   Sankt Knuds Vej 25   -   1903 Frederiksberg C   -   (+45) 33 860 860   -   info@dag.dk   -   Medlemslogin