Forretningsorden for Håndværkets Ankenævn


Klagen skal fremsendes til Håndværkets Ankenævn på et klageskema, som findes på hjemmesiden www.hvanke.dk. Efter modtagelsen af klagen videresender den til Danske Anlægsgartnere. Danske Anlægsgartnere kontakter derefter kunden med henblik på at afklare om uoverensstemmelsen kan løses via en fælles besigtigelse, eller om det bliver nødvendigt at gennemføre en klagesag. Dersom sagen ikke løses i mindelighed, kan kunden forlange sagen forelagt for nævnet, som træffer afgørelse ud fra en besigtigelse, som er foretaget af nævnets syns- og skønsmænd.

Danske Anlægsgartneres garantifond dækker indtil 150.000,- kr. ex moms for arbejder udført for forbrugere, hvor dette er blevet pålagt ved kendelse afsagt af Håndværkets Ankenævn, men ikke er blevet udført af indklagede.

Garantifonden indtræder i krav mod et medlem, som ikke efterlever en kendelse.

Indbringes den af ankenævnets afsagte kendelse for domstolene, vil fuldbyrdelsen via garantifonden afvente sagens udfald ved domstolene.

Garantien forudsætter, at der inden for en 4 ugers frist, efter klagens henvendelse til nævnet, ved foreningen Danske Anlægsgartneres mellemkomst, er blevet foretaget en forundersøgelse/mægling af sagen, hvor medlemsvirksomheden er blevet forelagt klagen og har fået mulighed for at tage stilling, før den evt. sendes til videre behandling i anke-nævnet. Desuden at virksomheden var medlem af Danske Anlægsgartnere på tidspunktet for arbejdets udførelse, og at sagen er rejst mens et medlemskab består.

Garantifonden dækker ikke, hvis en klager indbringer sager for domstolene, når der er truffet afgørelse i ankenævnet. Sager vedr. garantifonden kan ej heller indbringes for domstolene.

Se vedtægter for Håndværkets Ankenævn

 
Danske Anlægsgartnere   -   Sankt Knuds Vej 25   -   1903 Frederiksberg C   -   (+45) 33 860 860   -   info@dag.dk   -   Medlemslogin